Information On The Film 13 Assassins

Icon Movies

All about the movie 13 Assassins. Get information on the motion picture 13 Assassins including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

13 Assassins

Watching The Movie 13 Assassins
13 Assassins Film Information

What's The Movie 13 Assassins About?

A bravado period action film set at the end of Japan's feudal era in which a group of unemployed samurai are enlisted to bring down a sadistic lord and prevent him from ascending to the throne and plunging the country into a war-torn future.

Take up your sword.

What's The Genre Of The 13 Assassins Movie?

Genres: Action, Adventure, Drama

Who Stars In The 13 Assassins Movie?

When Was The Motion Picture 13 Assassins Released?

Released: September 9, 2010

What's The Runtime Of The 13 Assassins Movie?

Runtime: 141.0

How Popular Is The 13 Assassins Movie?

Popularity Rating: 9.534

What Studio(s) Produced The 13 Assassins Film?

Sedic International, Toho Company

Japan, United Kingdom

Who Was On The Cast Of The Motion Picture 13 Assassins?

Shinzaemon Shimada Koji Yakusho
Shinrokuro Shimada Takayuki Yamada
Koyata Yusuke Iseya
Lord Naritsugu Matsudaira Goro Inagaki
Tsuya / Upashi Kazue Fukiishi
Kuranaga Hiroki Matsukata
Kuzuro Hirayama Tsuyoshi Ihara
Gunziro Mitsuhasi Ikki Sawamura
Heizo Sahara Arata Furuta
Yasoyosi Hioki Sousuke Takaoka
Mosuke Otake Seiji Rokkaku
Rihei Ishizuka Kazuki Namioka
Yahachi Horii Koen Kondo
Gennai Higuchi Yuma Ishigaki
Shoziro Ogura Masataka Kubota
Hanbei Onigashira Masachika Ichimura
Yukie Makino Koshiro Matsumoto
Tosho Mamiya Masaaki Uchino
Zoudayu Asakawa Ken Mitsuishi
Yatokube Sanshu Ittoku Kishibe
Lord Doi Mikijiro Hira
Chiyo Makino Mitsuki Tanimura
Uneme Makino Takumi Saito
Minamotosiro Ideguchi Shinnosuke Abe
Meguru Kato
Kazutoshi Yokoyama

Who Was On The Crew Of 13 Assassins The Movie?

Art — Production Design: Yuji Hayashida
Crew — Cinematography: Nobuyasu Kita
Directing — Director: Takashi Miike
Editing — Editor: Kenji Yamashita
Production — Producer: Minami Ichikawa
Production — Producer: Toichiro Shiraishi
Sound — Music: Koji Endo
Writing — Writer: Daisuke Tengan
Writing — Writer: Kaneo Ikegami

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day