Information On The Film Gate of Hell

Icon Movies

All about the movie Gate of Hell. Get information on the motion picture Gate of Hell including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

Gate of Hell

Watching The Movie Gate of Hell
Gate of Hell Film Information

What's The Movie Gate of Hell About?

The samurai Moritoh Enda (Kazuo Hasegawa) performs a heroic act by rescuing the lovely Lady Kesa (Machiko Kyo) from a violent uprising. The warrior falls in love with Kesa, but becomes distraught when he finds out that she is already married to a man named Wataru Watanabe (Isao Yamagata). Unable to shake his obsession with Kesa, Moritoh grows increasingly unstable and will not stop in his pursuit of her, no matter what the consequences.

The Most Honored Screen Import in a Decade!

What's The Genre Of The Gate of Hell Movie?

Genres: Drama, History, Romance

Who Stars In The Gate of Hell Movie?

When Was The Motion Picture Gate of Hell Released?

Released: October 30, 1953

What's The Runtime Of The Gate of Hell Movie?

Runtime: 86.0

How Popular Is The Gate of Hell Movie?

Popularity Rating: 1.866

What Studio(s) Produced The Gate of Hell Film?

Who Was On The Cast Of The Motion Picture Gate of Hell?

Moritoo Endo Kazuo Hasegawa
Lady Kesa Machiko Kyo
Wataru Watanabe Isao Yamagata
Shigemori Yataro Kurokawa
Rokuro Kotaro Bando
Kogenta Jun Tazaki
Gen Kiyomori Koreya Senda
Nobuyori Masao Shimizu
Yachuta Tatsuya Ishiguro
Masanaka Kenjiro Uemura
Saburosuke Gen Shimizu
Mano Michiko Araki
Tone Yoshie Minami
Sawa Kikue Mori
Yasutada Ryosuke Kagawa
Iesada Shinobu Araki
Moritada Kunitaro Sawamura
Munemori Kanji Koshiba
Kanefusa Fujio Harumoto
Kakisuke Taiji Tonoyama
Otoami Hiroshi Mizuno
Sadafusa Shozo Nanbu
Tanenari Shintaro Nanjo
Masazumi Toshiaki Konoe
Sadachika Ryuzaburo Mitsuoka
Oil salesman Kan Ueda
Mitsusada Seishiro Hara
Pot salesman Sumao Ishihara
Tomoyuki Saburo Date
Priest Omenosuke Ichikawa
Peddler Tominosuke Hayama
Heita Yukio Horikita
Naganobu Takaji Fukui
Giheiji Fumihiko Yokoyama
Yoshiharu Akira Shimizu
Tadatsuna Togo Onami
Nariie Kazue Tamaki
Yoshitomo Masayoshi Kikuno
Tsunetsugu Jun Fujikawa
Takahira Tadashi Iwata
Tomomori Kiyoshi Takikawa
Michizane Toshio Chiba
Tadamitsu Tokio Oki
Koreaki Eiichi Kusumoto
Cowboy Hajime Koshikawa
Low-rank man Hachiro Okuni
Kunitsune Eigoro Onoe

Who Was On The Crew Of Gate of Hell The Movie?

Art — Art Direction: Kisaku Ito
Art — Production Design: Hiroshi Ozawa
Art — Set Decoration: Kosaburo Nakajima
Camera — Director of Photography: Kohei Sugiyama
Costume & Make-Up — Costume Design: Shima Yoshizane
Costume & Make-Up — Hairstylist: Ritsu Hanai
Costume & Make-Up — Makeup Artist: Toshikazu Noguchi
Directing — Director: Teinosuke Kinugasa
Editing — Editor: Shigeo Nishida
Production — Producer: Masaichi Nagata
Production — Production Manager: Tomeo Adachi
Sound — Original Music Composer: Yasushi Akutagawa
Sound — Sound: Sakae Nagaoka
Sound — Sound: Yukio Kaihara
Writing — Theatre Play: Kan Kikuchi
Writing — Writer: Masaichi Nagata
Writing — Writer: Teinosuke Kinugasa

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day