Information On The Film Red Cliff Part II

Icon Movies

All about the movie Red Cliff Part II. Get information on the motion picture Red Cliff Part II including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

Red Cliff Part II

Watching The Movie Red Cliff Part II
Red Cliff Part II Film Information

What's The Movie Red Cliff Part II About?

In 208 A.D., in the final days of the Han Dynasty, shrewd Prime Minster Cao convinced the fickle Emperor Han the only way to unite all of China was to declare war on the kingdoms of Xu in the west and East Wu in the south. Thus began a military campaign of unprecedented scale. Left with no other hope for survival, the kingdoms of Xu and East Wu formed an unlikely alliance.

Destiny Lies In The Wind

What's The Collection The Red Cliff Part II Movie Belongs to?

Red Cliff Collection

What's The Genre Of The Red Cliff Part II Movie?

Genres: Action, Drama, History, Thriller, War

Who Stars In The Red Cliff Part II Movie?

When Was The Motion Picture Red Cliff Part II Released?

Released: January 7, 2009

What's The Runtime Of The Red Cliff Part II Movie?

Runtime: 136.0

How Popular Is The Red Cliff Part II Movie?

Popularity Rating: 7.310

What Studio(s) Produced The Red Cliff Part II Film?

Who Was On The Cast Of The Motion Picture Red Cliff Part II?

Zhou Yu Tony Leung Chiu-Wai
Zhuge Liang Takeshi Kaneshiro
Cao Cao Zhang Fengyi
Sun Quan Chang Chen
Sun Shangxiang Zhao Wei
General Zhao Yun Hu Jun
Li Ji Song Jia
General Gan Xing Shidou Nakamura
Xiao Qiao Lin Chi-Ling
Private Sun Shucai Tong Dawei
Lu Su Hou Yong
Lord Liu Bei You Yong
General Guan Yu Ba Sen Zha Bu
General Zhang Fei Zang Jinsheng
Huang Gai Zhang Shan
Cao Hong Wang Hui
Doctor Hua Tuo Xie Gang
Jiang Gan Shi Xiao-Hong
Zhang Liao Xu Feng-Nian
Yue Jin Guo Chao
General Xia Houjun Hu Xiaoguang
Xu Chu Cui Yu-Gui
Li Tong Jiang Tong
General Wei Ben Ma Jingjing
Admiral Cai Mao Yi Zhen
Admiral Zhang Yun Jia Hong-Wei
Xun You Zhao Cheng-Shun
Cheng Yu Wang Zao-Lai
Emperor Han Wang Ning
Senator Kong Rong Wang Qingxiang

Who Was On The Crew Of Red Cliff Part II The Movie?

Camera — Director of Photography: Lu Yue
Crew — Compositors: Dhumal Sagar
Directing — Director: John Woo
Visual Effects — Animation: Andy Hass
Writing — Author: Luo Guanzhong
Writing — Screenplay: Chan Hon
Writing — Screenplay: Gwok Chang
Writing — Screenplay: John Woo
Writing — Screenplay: Sheng He-Yu

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day