Information On The Film Sister Street Fighter

Icon Movies

All about the movie Sister Street Fighter. Get information on the motion picture Sister Street Fighter including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

Sister Street Fighter

Watching The Movie Sister Street Fighter
Sister Street Fighter Film Information

What's The Movie Sister Street Fighter About?

Lee Long is a martial-arts champion who the police use as an undercover agent to infiltrate a drug ring responsible for importing heroin from Japan to Hong Kong. When he is identified and imprisoned, the police pressure his sister, Tina Long, to help them locate and free him. She gets the help of Lee's martial-arts school, including the powerful Sonny Kawasaka, for the inevitable battle-royale with the drug gang, which includes masters of many different 'schools' of fighting.

He's a one man army. She's a one woman death squad.

What's The Collection The Sister Street Fighter Movie Belongs to?

The Sister Street Fighter Collection

What's The Genre Of The Sister Street Fighter Movie?

Genres: Action, Drama

Who Stars In The Sister Street Fighter Movie?

When Was The Motion Picture Sister Street Fighter Released?

Released: August 31, 1974

What's The Runtime Of The Sister Street Fighter Movie?

Runtime: 86.0

How Popular Is The Sister Street Fighter Movie?

Popularity Rating: 0.617

What Studio(s) Produced The Sister Street Fighter Film?

Toei Tokyo

Japan

Who Was On The Cast Of The Motion Picture Sister Street Fighter?

Li Koryu Etsuko Shihomi
Emi Hayakawa Emi Hayakawa
Shinobu Kojo Sanae Ohori
Shigetomi Kakuzaki Bin Amatsu
Seiichi Hibiki Sonny Chiba
Gomaru Akasawa Koji Hio
Kazunao Inubashiri Masashi Ishibashi
Shimura Tatsuya Kameyama
Tesshin Uesu Ryoichi Koike
Li Gyokudo Hiroshi Kondo
Tomoyuki Obayashi Hideo Kosuge
Neret Akira Kuji
Ma Ba-Yuan Toshio Minami
Kizaki Kengo Miyaji
Li Mansei Hiroshi Miyauchi
Tettoso Hisao Mizoguchi
Jiro Tatsuya Nanjo
Kenji Ohba
Sakura Kazuyuki Saito
Go Naito Kazuji Sato
Murakami Seiya Sato
Nakajima Koji Sawada
Hamano Teruo Shimizu
Mao Yang-De Gozo Soma
Reiko Nami Tachibana
Yoshikawa Tadashi Takatsuki
Kurokawa Toshiyuki Tsuchiyama
Tetsudo Fujita Asao Uchida
Fanshin Xiu-Rong Xie
Ryozo Hayashi Shohei Yamamoto
Masaaki Sakurai Sakae Yamaura

Who Was On The Crew Of Sister Street Fighter The Movie?

Art — Production Design: Shuichiro Nakamura
Camera — Director of Photography: Yoshio Nakajima
Directing — Director: Kazuhiko Yamaguchi
Editing — Editor: Osamu Tanaka
Production — Producer: Kenji Takamura
Production — Producer: Kineo Yoshimine
Sound — Original Music Composer: Shunsuke Kikuchi
Writing — Writer: Masahiro Kakefuda
Writing — Writer: Norifumi Suzuki

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day