Information On The Film The Tale of Zatôichi Continues

Icon Movies

All about the movie The Tale of Zatôichi Continues. Get information on the motion picture The Tale of Zatôichi Continues including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

The Tale of Zatôichi Continues

Watching The Movie The Tale of Zatôichi Continues
The Tale of Zatôichi Continues Film Information

What's The Movie The Tale of Zatôichi Continues About?

Returning to the village where a year before he had killed Hirate, a much-admired opponent, Zatoichi encounters another swordsman and former rival in love: his own brother. He must face in combat not only the pursuing retainers but his own flesh-and-blood.

What's The Collection The The Tale of Zatôichi Continues Movie Belongs to?

Zatôichi: The Blind Swordsman

What's The Genre Of The The Tale of Zatôichi Continues Movie?

Genres: Action, Adventure

Who Stars In The The Tale of Zatôichi Continues Movie?

When Was The Motion Picture The Tale of Zatôichi Continues Released?

Released: October 12, 1962

What's The Runtime Of The The Tale of Zatôichi Continues Movie?

Runtime: 72.0

How Popular Is The The Tale of Zatôichi Continues Movie?

Popularity Rating: 1.263

What Studio(s) Produced The The Tale of Zatôichi Continues Film?

Who Was On The Cast Of The Motion Picture The Tale of Zatôichi Continues?

Zatoichi Shintaro Katsu
Setsu Yaeko Mizutani
Tane Masayo Banri
Nagisa no Yoshiro Tomisaburo Wakayama
Kagami no Sanzo Yutaka Nakamura
Seki no Kanbei Sonosuke Sawamura
Tamigoro Shosaku Sugiyama
Yahei Yoshito Yamaji
Sukegoro Hanoka Eijiro Yanagi
Lord Kuroda of Echizen Fujio Harumoto
Kanzo Koichi Mizuhara
Mirosuke Saburo Date
Samon Shiraishi Shintaro Nanjo
Gouemon Kashiya Shozo Nanbu
Kai Yoshida San'emon Arashi

Who Was On The Crew Of The Tale of Zatôichi Continues The Movie?

Art — Art Direction: Seiichi Ota
Camera — Director of Photography: Shozo Honda
Directing — Director: Kazuo Mori
Editing — Editor: Koji Taniguchi
Production — Executive Producer: Ikuo Kubodera
Sound — Original Music Composer: Ichiro Saito
Writing — Story: Kan Shimosawa
Writing — Writer: Minoru Inuzuka

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day