Information On The Film The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity

Icon Movies

All about the movie The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity. Get information on the motion picture The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity

Watching The Movie The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity
The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity Film Information

What's The Movie The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity About?

In the teeming black markets of postwar Japan, Shozo Hirono and his buddies find themselves in a new war between factious and ambitious yakuza...

What's The Collection The The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity Movie Belongs to?

The Yakuza Papers Collection

What's The Genre Of The The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity Movie?

Genres: Action, Crime, Drama

Who Stars In The The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity Movie?

When Was The Motion Picture The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity Released?

Released: January 13, 1973

What's The Runtime Of The The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity Movie?

Runtime: 99.0

How Popular Is The The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity Movie?

Popularity Rating: 2.119

What Studio(s) Produced The The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity Film?

Toei Company

Japan

Who Was On The Cast Of The Motion Picture The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity?

Shozo Hirono Bunta Sugawara
Tetsuya Sakai Hiroki Matsukata
Makihara Masakichi Kunie Tanaka
Suzue Kunihiro Eiko Nakamura
Kanbara Seiichi Tamio Kawaji
Ueda Goro Ibuki
Mrs. Yamamori Toshie Kimura
Yamamori Nobuo Kaneko
Akiko Shinjo Mayumi Nagisa
Okubo Kenichi Asao Uchida
Shinkai Uichi Shinichiro Mikami
Doi Hiroshi Nawa
Kaneko Shoichi Shinji Takano
Shuji Yano Harumi Sone
Nakahara Shigeto Kinji Nakamura
Matsunaga Takeshi Shotaro Hayashi
Shimonaka Ryuji Seizo Fukumoto
Toshio Arita Tsunehiko Watase

Who Was On The Crew Of The Yakuza Papers, Vol. 1: Battles Without Honor and Humanity The Movie?

Art — Production Design: Takatoshi Suzuki
Camera — Director of Photography: Sadaji Yoshida
Directing — Director: Kinji Fukasaku
Production — Producer: Goro Kusakabe
Production — Producer: Koji Shundo
Sound — Original Music Composer: Toshiaki Tsushima
Writing — Story: Koichi Iiboshi
Writing — Writer: Kazuo Kasahara

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day