Information On The Film The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima

Icon Movies

All about the movie The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima. Get information on the motion picture The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima including; genre, directors, producers, stars, supporting actors, ratings, studios and more at IconMovies.net.

The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima

Watching The Movie The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima
The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima Film Information

What's The Movie The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima About?

Repeatedly beat to a pulp by gamblers, cops, and gangsters, lone wolf Shoji Yamanaka (Kinya Kitaoji) finally finds a home as a Muraoka family hit man and falls in love with boss Muraoka's niece. Meanwhile, the ambitions of mad dog Katsutoshi Otomo (Sonny Chiba) draws our series' hero, Shozo Hirono (Bunta Sugawara) into a new round of bloodshed, culminating with the tragic demise of the young Yamanaka.

What's The Collection The The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima Movie Belongs to?

The Yakuza Papers Collection

What's The Genre Of The The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima Movie?

Genres: Action, Crime, Drama

Who Stars In The The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima Movie?

When Was The Motion Picture The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima Released?

Released: April 28, 1973

What's The Runtime Of The The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima Movie?

Runtime: 100.0

How Popular Is The The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima Movie?

Popularity Rating: 1.493

What Studio(s) Produced The The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima Film?

TOEI

Japan

Who Was On The Cast Of The Motion Picture The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima?

Shoji Yamanaka Kinya Kitaoji
Shozo Hirono Bunta Sugawara
Katsutoshi Otomo Sonny Chiba
Yasuko Uehara Meiko Kaji
Tsuneo Muraoka Hiroshi Nawa
Hiroshi Matsunaga Mikio Narita
Kunimatsu Takanashi Asao Koike
Shozo Eda Shingo Yamashiro
Keisuke Nakahara Hideo Murota
Kanichi Tokimori Tatsuo Endo
Choji Otomo Yoshi Kato
Toshio Kuramitsu Kinji Nakamura
Koichi Shimada Gin Maeda
Yoshio Yamamori Nobuo Kaneko
Rika Yamamori Toshie Kimura
Yamanaka Seizo Fukumoto
Mitsuo Iwashita Takuzo Kawatani

Who Was On The Crew Of The Yakuza Papers, Vol. 2: Deadly Fight in Hiroshima The Movie?

Crew — Cinematography: Sadaji Yoshida
Directing — Director: Kinji Fukasaku
Editing — Editor: Shintaro Miyamoto
Production — Producer: Goro Kusakabe
Sound — Music: Toshiaki Tsushima
Writing — Screenplay: Kazuo Kasahara

More Movies & Films

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Movies Of The Day